Privacy verklaring

De website https://www.glasatelierbonder.nl en de daaraan gekoppelde (internet-)diensten worden u ter beschikking gesteld door Glasatelier Bonder gevestigd te Groningen (KvK inschrijfnummer 02081457). Met betrekking tot de bescherming van uw privacy hanteren wij een privacy beleid. Glasatelier Bonder garandeert, voor zover mogelijk, de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken en bewaren, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Contactgegevens:

Ter Borchlaan 29, 9772 XA Groningen
https://www.glasatelierbonder.nl
info@glasatelierbonder.nl
Telefonisch: 0613421707

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegvens verwerken

Glasatelier Bonder verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt via het contactformulier en/of het inschrijfformulier op onze website en/of per E-mail. Wij bewaren uw gegevens voor onze eigen bedrijfsvoering en administratie. Persoonsgegevens die wij verwerken zijn uw achternaam en voorletter(s) eventueel roepnaam, uw geboortedatum, (mail)adresgegevens, en telefoonnummer. Glasatelier Bonder verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren alsook u te informeren cq attenderen over wijzigingen en/of nieuwe startdata van onze diensten en/of om (les)materiaal bij u af te kunnen leveren. Glasatelier Bonder bewaart ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de Belastingdienst en overige overheidsorganen zoals bijvoorbeeld het UWV.
Glasatelier Bonder zal ten aanzien van alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter kennis gekomen informatie, geheimhouding betrachten en deze informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt. Het doel is onlosmakelijk verbonden en beperkt tot de opdracht, zijnde de overeengekomen activiteiten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Glasatelier Bonder neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die genomen worden door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Glasatelier Bonder) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Glasatelier Bonder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Glasatelier Bonder verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Glasatelier Bonder verwerkt uw gegevens in overeenstemming met de AVG. In een verwerkersovereenkomst met een derde staan de verantwoordelijkheden en plichten duidelijk omschreven.

Coockies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Glasatelier Bonder gebruikt geen coockies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemmig voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Glasatelier Bonder en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegvens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@glasatelierbonder.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Glasatelier Bonder wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Glasatelier Bonder neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij bewaren uw gegevens op een beveiligde server. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@glasatelierbonder.nl

Social media cookies

Op onze website vindt u buttons waarmee u onze berichten of webpagina’s kunt promoten op social media. Denk aan het ‘liken’ via Facebook of een ‘tweet’ versturen via Twitter. Deze buttons werken via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen.

Wijzigingen

Wij behouden het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.